ดาวน์โหลดสื่อ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม  
 
  เพลงมาร์ชโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม "มาร์ชอุโมงค์"